قوانین جدید فلای دبی

ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﭘﺮواز ﻓﻼی دﺑﯽ در ﻣﺴﯿﺮ ﺷﯿﺮاز ﺑﻪ دﺑﯽ 1. ﻟﻄﻔﺎ ﭘﺲ از ﺻﺪور ﺑﻠﯿﺖ آﻧﻼﯾﻦ ﺧﻮد ﺣﺘﻤﺎ ﻋﮑﺲ ﭘﺎﺳﭙﻮرت ، اﻗﺎﻣﺖ و درﺻﻮرت داﺷﺘﻦ ﺗﺎﯾﺪﯾﯿﻪ ICA را ﺑﻪ واﺗﺴﺎپ ﺷﻤﺎره 09338316531 ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و اﺻﻞ ﺑﻠﯿﺖ ﺧﻮد را ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ. .2ﻃﺒﻖ اﻋﻼم ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﻰ ﻓﻼى دﺑﻰ از اﯾﻦ ﭘﺲ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮﯾﻨﻰ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻗﺎﻣﺖ ﻗﺼﺪ ورود ﺑﻪ دﺑﻰ را دارﻧﺪ ﻣﯿﺒﺎﯾﺴﺖ ﺣﺘﻤﺎ ﻗﺒﻞ از ﺳﻔﺮ از ﻃﺮﯾﻖ وب ﺳﺎﯾﺘﻬﺎى زﯾﺮ ﺗﺎﯾﯿﺪﯾﻪ GDRFA ) ﻣﺴﺎﻓﺮﯾﻦ داراى اﻗﺎﻣﺖ ﺻﺎدره از دﺑﻰ ( و ﯾﺎ ﺗﺎﯾﯿﺪﯾﻪ ICA )ﻣﺴﺎﻓﺮﯾﻦ داراى اﻗﺎﻣﺖ ﺑﻘﯿﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻣﺜﻞ اﺑﻮﻇﺒﻰ ، اﻟﻌﯿﻦ ، ﺷﺎرﺟﻪ .. ( را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﭘﺮﯾﻨﺖ ﺗﺎﯾﯿﺪه آﻧﺮا در زﻣﺎن ﭼﮏ - اﯾﻦ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻟﯿﻨﮏ اﺧﺬ ﺗﺎﯾﯿﺪﯾﻪ : GDRFA /https://smart.gdrfad.gov.ae/Smart_OTCServicesPortal ReturnPermitServiceForm.aspx ﻟﯿﻨﮏ اﺧﺬ ﺗﺎﯾﯿﺪﯾﻪ: ICA https://uaeentry.ica.gov.ae / ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ در ﺻﻮرت ﻫﻤﺮاه ﻧﺪاﺷﺘﻦ اﯾﻦ ﺗﺎﯾﯿﺪﯾﻪ و درﯾﺎﻓﺖ NOT OK TO BOARD در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﺮودﮔﺎﻫﻰ ازﭘﺬﯾﺮش ﻣﺴﺎﻓﺮﯾﻦ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮى ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه و اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﻰ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﻰ در اﯾﻦ ﻗﺒﺎل ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ . 3.ﻣﺴﺎﻓﺮﯾﻦ ﻣﺤﺘﺮم ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﻮاب ﺗﺴﺖ PCRﻣﻨﻔﯽ از آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﻌﺘﺒﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺣﺪاﮐﺜﺮ اﻋﺘﺒﺎر ﺗﺴﺖ 72ﺳﺎﻋ ﺖ ﻗﺒﻞ از ﭘﺮواز ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ. 4.ﻣﺴﺎﻓﺮﯾﻦ ﭘﺲ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺟﻮاب ﺗﺴﺖ ﻣﯿﺒﺎﯾﺴﺖ ﺟﻬﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮔﻮاﻫﯽ ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿﺰ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
خرید بلیط هواپیما

بدلیل گذشت 15 دقیقه از زمان آخرین بروز رسانی باید جستجوی خود را تکرار نمایید.


جستجوی جدید
×

راهنمای نصب اپلیکیشن iOS

English العربی

1. در مرورگر سافاری در نوار پایین همین صفحه این دکمه را فشار دهید :

2.در منو باز شده ردیف پایین را به سمت چپ بکشید (در iOS13 به سمت بالا بکشید) و این دکمه را فشار دهید :

3. در بالای صفحه این دکمه را فشار دهید :

4. پس از بستن مرورگر، آیکون اپلیکیشن به گوشی شما اضافه شده و آماده استفاده میباشد.

1.في أسفل متصفح Safari ، انقر فوق :

2.في القائمة المنبثقة ، اسحب الصف السفلي إلى اليسار (iOS13 اسحب إلى أعلى) واضغط على هذا الزر:

3. في الجزء العلوي من الشاشة ، اضغط على هذا الزر:

4. بعد إغلاق المتصفح ، أيقونة التطبيق على الهاتف لقد أضفت وجاهزة للاستخدام.

1. In the toolbar on the bottom of the Safari browser, click on :

2. Select the :

3. In the next step, in the top right corner, click on :

4. A shortcut of the app will appear on your home screen, and the app is ready to use.